Vælg en side

FORHANDLES HER

FORHANDLES HER

1. NUM-vejen til bæredygtig genanvendelse/genskabelse af ædelmetal

Det anslås, at knap halvdelen af de globale CO2-udledninger og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet forårsages af udvinding og forarbejdning af naturressourcer[1], f.eks. minedrift.

Nordic Urban Mining er et nyt og mere bæredygtigt alternativ til den konventionelle minedrift. Vi er et vigtigt element i den cirkulære økonomi, fordi vi på en bæredygtig måde genudvinder kasserede ædelmetaller og gentilfører dem i produktionen og økonomien. Ved at behandle restaffald som en ressource er Nordic Urban Mining med til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter genanvendelige råmaterialer som guld, sølv og platin.

Hvor konventionel minedrift sikrer råmaterialer ved at nyudvinde og raffinere naturressourcer som fx guld, sølv mv. gennem meget omfattende og miljøskadelig minedrift og raffinering[2], genvinder Nordic Urban Mining i stedet disse allerede udvundne ædelmetaller ved maskinelt at frasortere de ædelmetaller, som er havnet i det restprodukt (slagger), der opstår ved forbrænding af bl.a. dit og mit restaffald, og som ellers ville gå tabt, hvis ikke Nordic Urban Mining tog del i genvindingsprocessen.

Det vil altså sige, at Nordic Urban Minings genvindingsproces af ædelmetaller fra slagger til produkt er mindre miljøskadelig end konventionel minedrift, hvor guld og sølv nyudvindes. Derudover er vores produkter også mindre energiintensive og derfor lettere at dekarbonisere (at gøre CO2-neutral) til gavn for klimaet.

[1] https://www.regeringen.dk/media/9591/aftaletekst.pdf
[2] https://www.unep.org/resources/report/sustainability-reporting-mining-sector

2. Dit og mit restaffald forbrændes

Den samlede danske affaldsproduktion i 2019 var på ca. 12,7 mio. ton. Hovedkilderne til affaldsmængderne i 2019 fordelte sig på 40 % fra bygge- og anlæg, 28 % fra husholdninger, 14 % fra service, 9 % fra industri og 9 % fra andet erhverv. Af det indsamlede affald kunne 47 % genanvendes, mens andelen af affald sendt til forbrænding var på 25 %. Forbrændingen efterlader et restprodukt i form af slagger svarende til 550.000 tons årligt[1]. Det er denne slagger, som Nordic Urban Mining finkæmmer for ædelmetaller, så de igen kan genanvendes i produktionen af smykker og elektronik i stedet for at gå tabt i deres rene form.

[1] Dakofa, Restprodukter fra affaldsforbrænding 05-0-2019

3. Slagger sorteres bæredygtigt

Slagger er fyldt med værdifulde ressourcer i form af forskellige metaller, som kan udvindes og genanvendes. Fraktionering af slagger sker typisk ved en separationsproces igennem tromleanlæg, grove sigteanlæg og magnetbånd, hvor jern og andre metaller og elementer over 8 mm fraktioneres fra og genanvendes. Denne klassiske proces efterlader restslagger, som vi i dag ved indeholder ædelmetaller, men som indtil nu er blevet fortyndet ud i andre metaller som aluminium og jern, når de omsmeltes.

Det har ikke været praksis i slagger-sorteringsbranchen at trække ædelmetaller ud af slagger eller at trække ikke magnetiske metalfraktioner ud af slagger på under 8 mm, da det har været anset for ikke-rentabelt[1] indtil nu. Dette er også en af forklaringerne på, at særligt guld, sølv og platin er fløjet under genanvendelsesradaren, da de ofte optræder i mindre fragmenter, og sigten derfor ikke har kunnet frasortere dem, hvorfor ædelmetallerne typisk er blevet fortyndet ud i andre metaller. Men grundet teknologiske fremskridt har vi i dag mere avancerede maskiner, og derfor kan vi i Nordic Urban Mining nu frasortere ædelmetaller fra restslaggen samt frasortere metalfraktioner på under 8 mm[2]. Processen med at udvinde metaller som jern og aluminium fra slaggen har været det primære mål for sorteringen af slagger og ville havde fundet sted, uanset om Nordic Urban Mining havde frasorteret de kasserede ædelmetaller, eller ej. Vores proces (markeret med gul i illustrationen) kan betragtes som næsten CO2-neutral bl.a. fordi vi i Nordic Urban Mining kun benytter strøm til sorteringsmaskinen når vi genudvinder metallet, dette medregnes i den samlede CO2 regnskab for produktet.

[1] Miljø og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller Miljøprojekt nr. 1844, 2016.

4. Raffinering af det genvundne ædelmetal

Ædelmetaller kan som nogle af de eneste naturressourcer i verden genanvendes uendeligt mange gange, da genanvendelsen ikke nedbryder ædelmetallerne. Dog vil der være et smeltetab på omkring 4 % på sølv og 3 % på guld og platin.

Hos Nordic Urban Mining raffinerer vi ædelmetallerne hver for sig. Raffineringsprocessen bliver udført af guldsmedeuddannet personale, så vi derved sikrer, at kvaliteten af ædelmetallet opnår den højeste renhed i processen.

5. Bæredygtige ædelmetaller genanvendes

Nordic Urban Minings finguld og finsølvs kvalitet er dokumenteret og kan derfor bruges i smykke- og elektronikproduktionen på lige fod med nyudvundet guld og sølv, da de har samme høje kvalitet. Men til forskel fra det nyudvundne finguld og finsølv fra konventionel minedrift er Nordic Urban Minings produkter bæredygtige og kan betragtes som betydelig mere CO2-neutral, til gavn for miljøet, producenter og forbrugere der ønsker at benytte sig af et mere bæredygtigt alternativ til nyudvundet guld, sølv og platin.

Med finsølv og -guld fra Dansk Urban Mining er du med til at:

1.

Reducere CO2 udslippet

2.

Genetablere kasserede ædelmetaller tilbage til den Cirkulære økonomi 

3.

Bekæmpe kemisk forurening af naturen fra konventionel minedrift

4.

Sætte en stopper for udledning af kviksølv i verdenshavene fra ulovlig minedrift

5.

Sikre en bedre Dokumentation/Sporbarhed af ædelmetallernes oprindelse

6.

Gøre en etisk forskel i branchen og for dine kunder